MDK Komunikat

Procedury

Procedury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK W BIŁGORAJU
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

Drodzy Rodzice!

Zasady obowiązujące od 1 września 2021
w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

 1. Do placówki może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka ( wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/izolacji dziecka lub innych domowników oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki. Uczestnikiem zajęć nie może być dziecko, w otoczeniu którego znajduje się osoba poddana kwarantannie.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą telefoniczną informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS- Cov-2 lub o niepokojących objawach u dziecka lub rodzica/opiekuna, mogących świadczyć o chorobie zakaźnej.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.
 4. Dziecko jest odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku placówki. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku placówki.
 5. Wejście rodzica/ opiekuna (tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) na teren budynku placówki jest dopuszczalne jedynie w przypadku przyprowadzenia lub odbioru dziecka z placówki – dotyczy dzieci 5 i 6 – letnich (do 1 października 2021r.). Rodzic/opiekun wchodząc do placówki ma mierzoną temperaturę.
 6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 7. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 1,5 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika placówki, tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do sali, w której przebywają dzieci.
 8. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do stosowania osłony dróg oddechowych na terenie posesji w czasie oczekiwania na odbiór dziecka.
 9. Rodzice/opiekunowie podopiecznych, w czasie oczekiwania na wpuszczenie dziecka do instytucji, są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 metra od innych oczekujących.
 10. Wychowanek po wejściu do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, po czym ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury/ niepokojących objawów chorobowych dziecka pracownik placówki/nauczyciel może odmówić wpuszczenia dziecka i ma obowiązek poinformowania rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Rodzic/opiekun ma obowiązek, w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z placówki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 11. Wychowankowie MDK po korytarzach placówki poruszają się w maseczkach ochronnych i przemieszczają się po wyznaczonych strefach.
 12. Podczas zajęć wychowanek stosuje się do instrukcji i poleceń nauczyciela, zachowuje odstęp od innych osób ( 1,5 metra). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć.
 13. Wychowanek stosuje zasady higieny, zakrywa usta i nos maseczką na korytarzu, w szatni i w toalecie, zachowuje dystans (na korytarzu, w toalecie czy innych pomieszczeniach wspólnych na terenie MDK), a także unika dotykania nosa i ust.
  W czasie korzystania z toalety stosuje zasady higieny, po wyjściu z toalety myje ręce mydłem, a także dezynfekuje płynem przeciwbakteryjnym.
 14. Wychowanek korzysta z wyznaczonych szatni według ustalonych zasad, ubrania wierzchnie wiesza w wyznaczonych miejscach.
 15. Wychowanek wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/ innego przedmiotu pracownik/nauczyciel informuje rodzica/opiekuna, że powinien zabrać je do domu.
 16. Podczas korzystania ze schodów wychowanek ustępuje pierwszeństwa osobom schodzącym.
 17. Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik placówki/nauczyciel jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych oraz rękawiczki jednorazowe.
 18. Przebywanie na korytarzach budynku ogranicza się do koniecznego przejścia do sali, toalety, szatni.

Iwona Pawlos
p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju

Dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej mdk.lbl.pl

DEKLARACJA DOSTĘPOŚCI

Wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

Data publikacji
Data publikacji strony internetowej: 2002.09.01 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • strona nie posiada wersji kontrastowej, możliwości zmiany rozmiaru tekstu, widocznego fokusa, wyróżnienia odnośników i tytułów,

 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu,

 • część multimediów (zdjęcia oraz grafiki) umieszczonych na stronie nie zawiera pełnych alternatywnych opisów,

 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,

 • umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • na stronie publikujemy też przedruki z gazet w formie skanu. Tego typu materiały, promujące naszą placówkę i jej wychowanków, zaamieszczamy w formie graficznej, jako pliki nie dostępne cyfrowo,

 • dokumenty PDF mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych,

 • poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą klawisza „Tab” i myszy,

 • strona internetowa nie ma mapy strony,

 • linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,

 • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony internetowej MDK w Biłgoraju, które powinny być zakończone do 01.09.2021 r. Nowa strona MDK w Biłgoraju powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Data sporządzenia Deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny wykonanej przy użyciu dostępnych:
https://wave.webaim.org/report#/http://mdk.lbl.pl/
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4f6d711d-1e18-49f7-b4bf-6e76ff8afb82 z którego wynika, że strona www.mdk.lbl.pl spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 82 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Sławomir Myszak – informatyk
e-mail: dostepnosc@mdk.lbl.pl
Telefon: 84 6868956

Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek przy ul. “Wira” Bartoszewskiego 10
Siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju znajduje się w budynku przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, (dawnym Kolegium UMCS), którego zarządcą jest Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Główne wejście do budynku „oznaczone NR 3” znajduje się od strony parkingu, na który można wjechać od ulicy „Wira” Bartoszewskiego. Na poziomie parteru znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózkach, można skorzystać z wejścia „NR 2” należącego do Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonany jest podjazd z balustradą, należy przejść przez korytarz, którym dostaniemy się do klatki schodowej. W budynku znajduje się winda. Pomieszczenia należące do MDK znajdują się odpowiednio na pierwszym i drugim piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich. W części korytarza drugiego piętra jest bariera w postaci trzech schodów. Na każdym piętrze znajdują się toalety. W części należącej do MDK toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych, na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych do godziny 18.

Na pierwszym piętrze znajdują się: pracownia plastyczna, dwie sale taneczne, garderoba, dwie szatnie oraz toaleta. Na drugim piętrze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenia biurowe, pracownia muzyczna i telewizyjna, pracownia plastyczna, pracownia teatralna i taneczna, pracownia taneczna, dwa magazyny i toaleta. W budynku nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek przy ul. Nadstawnej 56a, należacy do Spółdzielni Mieszkaniowej “ŁADA”
W dawnej siedzibie MDK korzystamy z sali tanecznej. Wejście do budynku jest przez klatkę schodową, możliwe jest także skorzystanie z windy po wcześniejszym zgłoszeniu. Na parkingu są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO. | DATA DODANIA: 30-03-2021