RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Ewa Kwiecińska
telefon: 84 688 20 86
email: iod@bilgorajski.pl
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Pokój nr 207

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, ul. “Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, nr tel.: (84) 686 89 56.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: telefonicznie: nr tel. 84 688 20 68, drogą elektroniczną: email: iod@bilgorajski.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia,
  b) w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia.
  c) art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia tj. zadania realizowane w interesie publicznym- monitoring.
 4. Podane dane osobowe przechowywane będą:
  a) przez okres realizacji wniosku,
  b) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,
  c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
 5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody.
 8. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.