WYSTAWY | ARCHIWUM WYSTAW


od 03.IV. 2020 r.

Wystawa online "Ekspozycja powarsztatowa"

od 12.III. 2020 r.

Wystawa online "Fascynujący świat zwierząt"
Galeria I Piętro

od 04.II.2020 r.

"Kolorowo” wystawa w MDK
Galeria I, II PiętroZapraszamy do oglądania audycji
TV Młodzieżowej NAFALI

Cotygodniowy program o tematyce młodzieżowej dla Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, przygotowuje - Grupa dziennikarska "POD PRĄD" oraz Grupa telewizyjna "NAFALI".

W programach przekazywane są na bieżąco informacje
z działalności placówki oraz ciekawe wydarzenia, wywiady z młodzieżą, nauczycielami i mieszkańcami miasta.

INFORMACJE

 UWAGA RODZICE


Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w roku 2020/2021.

25.05.2020r. – 20.06.2020r.
Przyjmowanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.
(formularz deklaracji kontynuacji - do pobrania).
Zasady rekrutacji na wolne miejsca przedstawione zostaną 10 sierpnia 2020r. Dodatkowych informacji udziela sekretariat MDK tel. 84 686 89 56.

Czytaj więcej »


UWAGA!

Od 18 maja 2020r. do 25 maja 2020r. w MDK w Biłgoraju prowadzone będą konsultacje i zajęcia indywidualne dla wychowanków. Zainteresowanych rodziców prosimy o złożenie ustnej deklaracji uczestnictwa dziecka, kontaktując się telefonicznie z nauczycielem prowadzącym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00.

Od 25 maja 2020r. rozpoczynamy zajęcia indywidualne i w małych grupach:

 • zajęcia taneczne – grupy do 10 osób
 • zajęcia plastyczne – grupy do 10 osób
 • zajęcia teatralne – grupy do 8 osób
 • zajęcia wokalne – grupy do 6 osób
 • zajęcia instrumentalne – grupy do 6 osób
 • zajęcia dziennikarskie – grupy do 6 osób
 • zajęcia rękodzieła – grupy do 4 osób

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zgłoszą zamiar uczestnictwa dziecka telefonicznie u wybranego nauczyciela oraz wypełnią ankietę. (LINK >> załącznik nr 1)

Zajęcia prowadzone będą w określonym reżimie sanitarnym.


Renata Socha
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w BiłgorajuRodzicu

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.


Renata Socha
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w BiłgorajuProcedury bezpieczeństwa w MDK w Biłgoraju w okresie trwania pandemii COVID – 19

Drodzy Rodzice! Prosimy zachowajcie spokój, cierpliwie czekajcie na swoją kolej, wszelkie utrudnienia wynikają z troski o zdrowie Waszego dziecka, Jego najbliższych, a także personelu placówki.

1.  Do placówki może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka ( wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/ izolacji dziecka lub innych domowników, oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki.
2.  Dziecko jest odbierane od rodzica/ opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku placówki. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku instytucji.
3.  Wejście rodzica/ opiekuna dziecka na teren budynku placówki jest dopuszczalne jedynie w przypadku przyprowadzenia lub odbioru dziecka z placówki ( dotyczy dzieci poniżej 8 roku życia).
4.  Rodzic/ opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych i rękawiczek jednorazowych.
5.  Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 2 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika placówki tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do Sali, w której przebywają dzieci.
6.  Rodzic/opiekun jak i dziecko, które ukończyło 4 rok życia są zobowiązani do stosowania osłony dróg oddechowych, w czasie drogi do placówki jak i na terenie posesji w czasie oczekiwania na odbiór dziecka.
7.  Odbierający dziecko od rodzica/ opiekuna pracownik placówki jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych, rękawiczki jednorazowe.
8.  Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do placówki. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do poinformowania rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka do domu oraz niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem.
9.  Dziecko wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/innego przedmiotu pracownik informuje rodzica/opiekuna, że powinien je zabrać do domu.
10. Rodzice/ opiekunowie podopiecznych w czasie oczekiwania na wpuszczenie własnego dziecka do instytucji są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 m od innych oczekujących.
11. Po wejściu do placówki dziecko dezynfekuje dłonie i udaje się do szatni ( zmienia obuwie i okrycie wierzchnie) następnie przechodzi do swojej Sali zajęć.
12. Podczas zajęć dziecko stosuje się do instrukcji i poleceń nauczyciela, zachowuje odstęp od innych osób ( 2 metry kwadratowe). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć.
13. W czasie korzystania z toalety, dziecko stosuje zasady higieny, po wyjściu z toalety myje ręce wodą z mydłem a także dezynfekuje płynem przeciwbakteryjnym.
14. Przebywanie na korytarzach budynku ogranicza się tylko do koniecznego przejścia do Sali, toalety, szatni.


Renata Socha
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju