logo mdk    napis Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju


informacje dla rodzieców opiekunów

Informacje dla Rodziców i Opiekunów.

Informujemy, że w dniach 15 i 17 września (środa i piątek) br., nie odbędą się zajęcia taneczne prowadzone przez panią Ingridę Sokołowską.

W dniach 15-16 września (środa, czwartek) br. odwołane są zajęcia plastyczne, grup które prowadzi pani Irena Oręziak-Kupczak.

Zapraszamy do oglądania audycji
TV Młodzieżowej NAFALI

Cotygodniowy program o tematyce młodzieżowej dla Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, przygotowuje - Grupa dziennikarska "POD PRĄD" oraz Grupa telewizyjna "NAFALI".

W programach przekazywane są na bieżąco informacje
z działalności placówki oraz ciekawe wydarzenia, wywiady z młodzieżą, nauczycielami i mieszkańcami miasta.

Zapraszamy na zajęcia WOKALNE


Zapraszamy na zajęcia WOKALNE

Zapraszamy na zajęcia teatralne
z elementami logorytmiki


Zapraszamy na zajęcia teatralne z elementami logorytmiki

Oświadczenie Rodziców / Opiekunów

Uczestnictwo dziecka w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju w roku szkolnym 2021/2022.

Pobierz - (PDF) »

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Klauzula oświadczenie na początek roku

Pobierz - (PDF) »

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Pobierz - (PDF) »

WYDARZENIA
WYSTAWY W MDK

Wrzesień - Październik 2021

ARCHIWUM WYSTAW

DWIE WYSTAWY WYCHOWANKÓW TĘCZOWEJ MALARNI MDK

wydarzenia

WYSTAWA „Kwiaty - od wiosny do jesieni”

wystawy

WYSTAWA „Bajko-malowanie”

wystawy

Informacja dla rodziców

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy rodziców o telefoniczne informowanie nauczycieli zajęć
o nieobecności wychowanka, który przebywa na kwarantannie.

komunikat dotyczący działalności MDK

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK W BIŁGORAJU
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Drodzy Rodzice!

Zasady obowiązujące od 1 września 2021
w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

Do placówki może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka ( wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/izolacji dziecka lub innych domowników oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki. Uczestnikiem zajęć nie może być dziecko, w otoczeniu którego znajduje się osoba poddana kwarantannie.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą telefoniczną informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS- Cov-2 lub o niepokojących objawach u dziecka lub rodzica/opiekuna, mogących świadczyć o chorobie zakaźnej.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Dziecko jest odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku placówki. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku placówki.

Wejście rodzica/ opiekuna (tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) na teren budynku placówki jest dopuszczalne jedynie w przypadku przyprowadzenia lub odbioru dziecka z placówki - dotyczy dzieci 5 i 6 - letnich (do 1 października 2021r.). Rodzic/opiekun wchodząc do placówki ma mierzoną temperaturę.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 1,5 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika placówki, tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do sali, w której przebywają dzieci.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do stosowania osłony dróg oddechowych na terenie posesji w czasie oczekiwania na odbiór dziecka.

Rodzice/opiekunowie podopiecznych, w czasie oczekiwania na wpuszczenie dziecka do instytucji, są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 metra od innych oczekujących.

Wychowanek po wejściu do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, po czym ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury/ niepokojących objawów chorobowych dziecka pracownik placówki/nauczyciel może odmówić wpuszczenia dziecka i ma obowiązek poinformowania rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Rodzic/opiekun ma obowiązek, w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z placówki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wychowankowie MDK po korytarzach placówki poruszają się w maseczkach ochronnych i przemieszczają się po wyznaczonych strefach.

Podczas zajęć wychowanek stosuje się do instrukcji i poleceń nauczyciela, zachowuje odstęp od innych osób ( 1,5 metra). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć.

Wychowanek stosuje zasady higieny, zakrywa usta i nos maseczką na korytarzu, w szatni i w toalecie, zachowuje dystans (na korytarzu, w toalecie czy innych pomieszczeniach wspólnych na terenie MDK), a także unika dotykania nosa i ust.
W czasie korzystania z toalety stosuje zasady higieny, po wyjściu z toalety myje ręce mydłem, a także dezynfekuje płynem przeciwbakteryjnym.

Wychowanek korzysta z wyznaczonych szatni według ustalonych zasad, ubrania wierzchnie wiesza w wyznaczonych miejscach.

Wychowanek wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/ innego przedmiotu pracownik/nauczyciel informuje rodzica/opiekuna, że powinien zabrać je do domu.

Podczas korzystania ze schodów wychowanek ustępuje pierwszeństwa osobom schodzącym.

Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik placówki/nauczyciel jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych oraz rękawiczki jednorazowe.

Przebywanie na korytarzach budynku ogranicza się do koniecznego przejścia do sali, toalety, szatni.


Iwona Pawlos
p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju